Ogólne Warunki Umów‌

dla świadczenia usług a pomocą systemu i terminali (OWU)_ver 1.00 z dnia 30 września 2022 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów dla świadczenia usług za pomocą systemu i terminali mają zastosowanie do Umów usług VAS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszych OWU stosuje się następujące definicje:

 1. Umowa – umowa usług VAS na podstawie której Kar-Tel udostępnia Partnerowi Terminale, celem świadczenia za ich pomocą usług VAS.

 2. Protokół – dokument będący integralną częścią Umowy, który stanowi konkretyzację postanowień Umowy określający, miejsce (PSD), rodzaj i sposób świadczenia Usług, a także Sprzęt udostępniony dla świadczenia Usług, na podstawie którego Kar-Tel rozpoczyna świadczenie Usług dla Partnera;

 3. System – system teleinformatyczny obsługiwany przez Kar-Tel służący łączności z serwerami Kar-Tel za pośrednictwem stron www lub Terminali, za pomocą którego świadczone są Usługi, a także pobierane są dane i aplikacje;

 4. Usługi – usługi świadczone za pomocą Terminala lub za pośrednictwem strony www oferowane przez Kar-Tel,

 5. PSD– punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Partnera, do którego Partner posiada tytuł prawny, i w którym mają być świadczone Usługi;

 6. Terminal – samodzielne urządzenie wielofunkcyjne z transmisją danych, umożliwiające świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu;

 7. Urządzenia – dostarczone przez Kar-Tel urządzenie peryferyjne lub urządzenia towarzyszące inne niż Terminal, które są niezbędne do świadczenia Usług, w szczególności czytniki kodów kreskowych i QR, pady EPO, PIN pady;

 8. Sprzęt – łącznie Terminal wraz z Urządzeniami;

 9. Dostawca Usług – podmiot trzeci, z którym Kar-Tel współpracuję w zakresie oferowanych Usług;

 10. EJD – elektroniczna jednostka doładowująca off-line, czyli kod służący zasileniu kart SIM w systemach przedpłaconych (pre- paid);

 11. Klient – odbiorca końcowy usługi dostarczanej przez Dostawcę Usług;

 12. PSC – pieniądz elektroniczny pod nazwą „Paysafecard”;

 13. Ekspozycja - wytyczne dotyczące miejsc i formy prezentacji Towaru w PSD (umieszczenie materiałów marketingowych/promocyjnych), zagwarantowania dostępności Towaru i sposobu jego ułożenia w PSD, które zostały szczegółowo wskazane w Załączniku nr 6 do Umowy.

 14. Towar – asortyment, na który składają się Startery i Doładowania, lub który zawiera Startery lub EJD, a także inne produkty pre-paid oferowane przez Dostawców Usług.

 15. KDD - przedstawiciele handlowi Kar-Tel lub Dostawców Usług, a także inne podmioty upoważnione przez Kar-Tel lub Dostawców Usług do kontroli PSD.

 16. Starter – produkt zawierający kartę SIM umożliwiającą korzystanie z sieci danego Dostawcy Usług.

 

§ 2. Zakres stosowania OWU

 

 1. Postanowienia OWU stosuje się do udostępniania Terminali i świadczenia Usług przez Kar-Tel, w zakresie nieuregulowanym w Umowie.

 2. Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.

 

§ 3. Dokumenty i informacje

 

 1. Partner zobowiązuje się przy podpisaniu Umowy przedstawić Kar-Tel co najmniej dokumenty:

  1. potwierdzające status prawny przedsiębiorcy oraz siedzibę (wydruk z KRS lub CEIDG),

  2. potwierdzające nadanie numeru REGON i NIP,

  3. potwierdzające zarejestrowanie podatnika VAT (o ile dotyczy).

 1. Partner będący osobą fizyczną ma również obowiązek podania numeru PESEL.

 2. Partner wyraża zgodę na zbadanie przez Kar-Tel zdolności kredytowej i płatniczej Partnera, a także charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Badanie takie może być przeprowadzone w każdym czasie, także po zawarciu Umowy a Partner zobowiązany jest do udostępnienia Kar-Tel wszelkich informacji i dokumentów jakie Kar-Tel uzna za niezbędne do ustalenia aktualnej sytuacji kredytowo/płatniczej Partnera oraz statusu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Negatywna ocena zdolności kredytowo/płatniczej Partnera lub charakteru prowadzonej działalności gospodarczej uprawnia Kar-Tel do rozwiązania w trybie natychmiastowym Umowy w całości lub w części z winy Partnera lub też do żądania złożenia przez Partnera dodatkowego zabezpieczenia, albo podjęcia przez Partnera innych kroków gwarantujących prawidłowe wykonanie Umowy.

 3. W przypadku zawierania Umowy przez przedstawiciela lub pełnomocnika Partnera, osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Kar-Tel oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie.

 4. Partner jest zobowiązany niezwłocznie informować Kar-Tel o zmianie jakichkolwiek podanych do wiadomości Kar-Tel danych dotyczących prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej. Skutki niepowiadomienia Kar-Tel o zmianie danych obciążają Partnera.

 

§ 4. Zawarcie Umów Szczegółowych

1. Usługi są świadczone (w tym na Terminalach) na podstawie Umowy:

 1. usługi dystrybucji elektronicznych jednostek doładowań telefonicznych (Usługa DT),

 2. usługi rejestracji zestawów startowych kart SIM (Usługa RZS),

 3. usługi dystrybucji doładowań elektronicznych innych niż telefoniczne, w tym pieniądza elektronicznego paysafecard (Usługa PSC),

 4. sprzedaż oraz współpracę przy sprzedaży zestawów startowych kart SIM.

 1. W celu aktywacji Usługi na Terminalu Partner składa zamówienie aktywacji danej Usługi do Kar-Tel, w formie pisemnej, telefonicznej lub innej udostępnionej przez Kar-Tel, wskazując jaka Usługa i na którym Terminalu ma być aktywowana.

 2. Aktywację Usługi na Terminalu Kar-Tel może uzależnić od spełnienia przez Partnera dodatkowych warunków np. złożenia przez Partnera odrębnego zabezpieczenia, spełnienia warunków wymaganych przez Dostawców Usług, a także od istnienia w PSD niezbędnych warunków technicznych do świadczenia Usługi.

 3. Kar-Tel aktywuje na danym Terminalu Usługę po wpisaniu danej Usługi do Protokołu dotyczącego Terminala, na którym Usługa ma być aktywowana.

 4. Partner zobowiązuje się realizować Usługi wyłącznie w PSD oraz zgodnie z warunkami Umowy, instrukcjami i uzgodnieniami dokonanymi z Kar-Tel, w tym także zgodnie z wymogami Dostawców Usług, którzy biorą udział w świadczeniu Usług.

 5. Partner zobowiązuje się realizować Usługi na Terminalach w godzinach otwarcia PSD z wyjątkiem okresów niedostępności Terminala z przyczyn niezależnych od Partnera.

 

§ 5. Rezygnacja z Terminala

 1. Usługi będą świadczone na Terminalach przez okres obowiązywania Umowy. Umowa obowiązuje przez okres w niej wskazany.

 2. Jeżeli Kar-Tel udostępnił Partnerowi więcej niż jeden Terminal na podstawie Umowy, a Partner zgłosi Kar-Tel rezygnację z korzystania z Terminala przed zakończeniem obowiązywania Umowy (częściowe wypowiedzenie Umowy), Kar-Tel będzie uprawniony do obciążenia Partnera karami umownymi, o której mowa w § 14 OWU za każdy Terminal, którego dotyczy rezygnacja z tym, że w czasie obowiązywania Umowy Partner zobowiązany jest korzystać z co najmniej jednego Terminala i w tym zakresie rezygnacja nie jest możliwa.

 3. Rezygnację z korzystania z Terminala Partner powinien zgłosić Kar-Tel w formie pisemnej. Po otrzymaniu zgłoszenia o rezygnacji z Terminala Kar-Tel niezwłocznie dokona blokady takiego Terminala. Partner po rezygnacji z Terminala zobowiązany jest zwrócić do Kar-Tel ten Terminal wraz z Urządzeniami, bez odrębnego wezwania zgodnie z zasadami określonymi w § 11 OWU.

 4. Odesłanie Terminala przez Partnera do Kar-Tel bez:

  1. złożenia uprzednio rezygnacji z Terminala Kar-Tel lub,

  2. uzyskania przez Partnera uprzedniej zgody Kar-Tel na odesłanie Terminala lub Urządzeń w związku z serwisem, będzie traktowane jako rezygnacja przez Partnera z Terminala – częściowe rozwiązanie Umowy.

 1. Odesłanie przez Partnera do Kar-Tel ostatniego z Terminali udostępnionych na podstawie Umowy w trakcie jej obowiązywania będzie traktowane jako rozwiązanie Umowy przez Partnera w trybie natychmiastowym i będzie uprawniać Kar-Tel do nałożenia kar umownych, o których mowa w § 14 OWU.

 2. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od innych postanowień OWU Partner, zobowiązany jest w szczególności:

  1. zaprzestać oferowania świadczenia Usług na Terminalach,

  2. zwrócić Sprzęt na zasadach określonych w § 11 OWU,

  3. zaprzestać wykorzystywania nazwy, oznaczeń i logo Dostawców Usług i Kar-Tel.

    

   POSTANOWIENIA W ZAKRESIE USŁUG

    

   § 6. Usługi DT oraz sprzedaż starterów

    

   1. Do zawartej przez Kar-Tel i Partnera Umowy, w zakresie nieuregulowanym w tej umowie mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.

   2. Okresy rozliczeniowe z tytułu zakupu EJD wynoszą 5 lub 7, lub 10 dni. W związku z tym faktury z tytułu zakupu EJD przez Partnera będą wystawiane na koniec każdego tygodnia, a także dodatkowo – w przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca przypada w inny dzień niż niedzielę – także w tym dniu. Termin płatności faktur z tytułu sprzedaży EJD wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.

   3. W przypadku zmiany przez operatorów telefonicznych cen oraz wielkości upustów, rabatów i prowizji oferowanych Kar-Tel, Kar-Tel jest uprawniony, bez konieczności odrębnego powiadamiania Partnera, do jednostronnej zmiany cen oraz upustów, rabatów i prowizji oferowanych Partnerowi odpowiednio do zaistniałej zmiany i od daty jej wprowadzenia.

   4. W przypadku nieuregulowania w terminie należności z tytułu zakupu EJD, Kar-Tel jest uprawniony do zablokowania dalszej sprzedaży EJD za pośrednictwem danego Terminala lub wszystkich Terminali objętych Umową. Wznowienie sprzedaży EJD na Terminalu nastąpi nie wcześniej niż po całkowitym uregulowaniu przez Partnera wymagalnych należności z tytułu zakupu EJD.

   5. Partner zobowiązuje się do:

    1. dalszej odsprzedaży EJD wyłącznie we własnym imieniu, na własne ryzyko i koszt.

 

 1. jednokrotnej sprzedaży każdego EJD, pod rygorem obciążenia karą umowną w kwocie 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia tego zobowiązania.

 2. zachowania poufności podczas przekazania kodu EJD Klientowi i nieudostępniania kodu EJD osobom trzecim poza Klientem.

 1. Partner zobowiązuje się do zachowania wszelkich procedur związanych z wykonywaniem Umowy przekazanych przez Kar- Tel, a w szczególności do przestrzegania zasady, aby dostęp do Terminala miały wyłącznie osoby upoważnione przez Partnera. Partner uniemożliwi dostęp do Terminala osobom trzecim oraz należycie zabezpieczy Terminal w POS poza godzinami pracy, uniemożliwiając użycie tego Terminala przez osobę nieupoważnioną, w szczególności w celu wykonania jakichkolwiek transakcji oszukańczych. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieautoryzowanym użyciem Terminala, w szczególności Kar-Tel może domagać się od Partnera naprawienia szkody poprzez zapłatę wartości EJD, których nie udało się zablokować i anulować, a także spełnienie innych zobowiązań, które z tego tytułu obciążać będą Kar-Tel.

 2. Partner zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Kar-Tel telefonicznie o każdym nieautoryzowanym użyciu Terminala. Zgłoszenie nieautoryzowanego użycia wymaga dodatkowo pisemnego potwierdzenia zgłoszenia i przesłania go drogą elektroniczną w formie skanu do Kar-Tel.

 3. Partner ponosi odpowiedzialność za osoby użytkujące Terminal lub w inny sposób wykonujące umowę jak za własne działanie lub zaniechanie.

 4. Cena sprzedaży EJD wynosić będzie równowartość ceny nominalnej EJD pomniejszonej o upusty wskazane w Umowie. Ostateczna wartość upustów i opłat może zostać zmieniona o ile osiągnięte przez Partnera obroty netto z tytułu sprzedaży EJD na danym Terminalu będą niższe od deklarowanych, zgodnie z warunkami OWU.

 5. Partner zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania umowy, nie będzie dokonywać sprzedaży EJD w POS, w których prowadzi działalność gospodarczą, w inny sposób niż przy pomocy Terminali, na których Kar-Tel udostępnił sprzedaż EJD. Naruszenie powyższego nakazu stanowi ciężkie naruszenie postanowień niniejszej umowy i uprawnia Kar-Tel do wypowiedzenia umowy z winy Partnera za naruszenie zakazu konkurencji.

 6. Partner zobowiązany jest do wprowadzenia w PSD zasad Ekspozycji wskazanych w Załączniku nr 6 do Umowy.

 7. Celem wdrożenia zasad Ekspozycji jest:

  1. wzrost obrotów sprzedaży Towarów,

  2. umożliwienie zakupu dowolnego Towaru (wskazanego w Ekspozycji) klientowi końcowemu w dowolnym momencie bez ryzyka powstania braków Towarów w PSD przez cały okres trwania Umowy.

 1. Partner zobowiązuje się do prawidłowego umiejscowienia wszystkich materiałów wskazanych w Ekspozycji, we wszystkich PSD w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

 2. Partner zobowiązuje się, że materiały z Ekspozycji będą prezentowane w PSD nieprzerwanie przez cały okres trwania Umowy.

 3. Kar-Tel zobowiązuje się, na żądanie Partnera, do przygotowania i przekazania Partnerowi materiałów Ekspozycji. Ponadto Kar-Tel zobowiązuje się do dostarczenia do Partnera materiałów ekspozycyjnych wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

 4. Kar-Tel (także za pośrednictwem KDD) ma prawo do kontrolowania wykonywania przez Partnera zobowiązań określonych w

  § 6, na co Partner wyraża zgodę.

 5. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, że realizacja w PSD warunków Ekspozycji była wykonywana nieprawidłowo, Kar-Tel wezwie Partnera do usunięcia stwierdzonych naruszeń w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania. Partner w wyznaczonym terminie usunie naruszenia Umowy i prześle bez dodatkowego wezwania Kar-Tel dokumentację zdjęciową potwierdzającą usunięcie naruszeń.

 

§ 7. Usługi PSC

 

 1. Przedmiotem usługi PSC jest udostępnienie Partnerowi przez Kar-Tel na udostępnionych Terminalach możliwości dystrybucji kart przepłaconych - pieniądza elektronicznego – o nazwie „Paysafecard” (dalej PSC), która umożliwia klientowi dokonywanie płatności za wyroby i usługi oferowane przez Internet przez podmioty współpracujące z Emitentem.

 2. Kar-Tel prowadzi dystrybucję PSC w imieniu i na rzecz emitenta pieniądza elektronicznego „Paysafecard” (tj. Prepaid Services Company Ltd. - dalej Emitent), jako pośrednik Emitenta w ramach transakcji zakupu PSC przez klienta od Emitenta, i jest upoważniony do dystrybucji PSC do klientów przez dalszych za pośredników, w tym za pośrednictwem Partnera. Emisja PSC jest wykonywana na podstawie zezwolenia Emitenta na dystrybucję pieniądza elektronicznego zgodnie z Częścią IV Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Financial Services and Markets Act 2000) z późniejszymi zmianami.

 3. Kar-Tel upoważnia Partnera do dystrybucji PSC w imieniu i na rzecz Emitenta wśród klientów. Partner zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Kar-Tel w okresie obowiązywania niniejszej Umowy wszelkie inne informacje dotyczące Partnera, których Partner może zasadnie zażądać w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także wymaganych przez organy nadzoru. Partner nie uzyskuje wyłącznego prawa do dystrybucji PSC wśród klientów. Partner jest zobowiązany do dystrybucji PSC wyłącznie pod nazwą „Paysafecard”.

 4. Dystrybucja PSC będzie następować poprzez przekazanie przez Kar-Tel PSC w formie elektronicznej (na Terminal) z przeznaczeniem do dystrybucji na rzecz klientów w postaci wydruku z Terminala - Kuponu. Pojedynczy Kupon składa się z 16-cyfrowego kodu, numeru seryjnego, daty wygenerowania kodu, nominału oraz oznaczenia rodzaju Kuponu.

 5. Udostępnienie dystrybucji PSC nastąpi wyłącznie w PSD na Terminalach, co do których udostępnienie dystrybucji PSC zostało wskazane w Protokołach dotyczących tych Terminali. Partner wyposaży PSD w naklejkę informującą, że prowadzi on dystrybucję PSC w tych PSD. Kar-Tel przekaże do Emitenta adresy PSD, których Partner prowadzi ich dystrybucję, w celu publikacji tych adresów na witrynie internetowej www.paysafecard.com, na co Partner wyraża niniejszym zgodę.

 6. Partner zobowiązuje się, że dystrybucję PSC będzie prowadził zgodnie z dyrektywami i rozporządzeniami Urzędu Regulacji Rynków Finansowych oraz wszelkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi emisji pieniądza elektronicznego, w tym w szczególności wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

 1. Partner zagwarantuje, że nie będzie dystrybuował PSC więcej niż jeden raz. Jakiekolwiek kopiowanie, utrwalanie, czy powielanie przez Partnera lub osoby za które Partner odpowiada, Kuponów zawierających dane PSC, jest niedozwolone.

 2. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego, wszystkie środki klientów muszą w każdym czasie posiadać pełne pokrycie na rachunku bankowym Emitenta. Przestrzeganie tego zobowiązania jest monitorowane przez organ nadzoru, Urząd Regulacji Rynków Finansowych w Wielkiej Brytanii.

 3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje koszty operacyjne i ponosi we własnym zakresie ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W szczególności Partner ponosi odpowiedzialność za osoby użytkujące Terminal lub w inny sposób wykonujące Usługi PSC jak za własne działanie lub zaniechanie, a także ponosi całą odpowiedzialność wynikającą z pobrania danych PSC na Terminal. Przekazywania Kuponu PSC klientowi i odbiór zapłaty od klienta za PSC Partner dokonuje wyłącznie na własny koszt i na własne ryzyko. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieautoryzowanym użyciem Terminala. Partner zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Kar-Tel telefonicznie o każdym nieautoryzowanym użyciu.

 4. W przypadku otrzymania stosownych instrukcji od Kar-Tel, Partner niezwłocznie wstrzyma dystrybucję PSC. W przypadku jakichkolwiek zmian w przepisach prawa lub regulacjach mających wpływ na prowadzenie przez Kar-Tel działalności związanej z PSC, w maksymalnym możliwym zakresie Strony dostosują postanowienia Umowy do takiej zmiany. Strony wyrażają zgodę na wprowadzenie wszelkich zmian do Umowy w zakresie, w jakim jej postanowienia nie odpowiadają zaleceniom Urzędu Regulacji Rynków Finansowych w Wielkiej Brytanii lub właściwego organu nadzoru w kraju Partnera. W przypadku, gdy Partner nie wyrazi zgody na takie zmiany, Partner oraz Kar-Tel będą uprawnieni, po wyznaczeniu terminu, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Wszystkie PSC, teksty, oprogramowanie, znaki towarowe, nazwy handlowe, obrazy, grafika, pliki animacyjne, a także wszelkie inne treści lub dane przekazane przez Kar-Tel są własnością Kar-Tel lub przedmiotem licencji udzielonej przez osoby trzecie i podlegają ochronie prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych, prawa patentowego, a także innych praw własności intelektualnej. Partner zobowiązuje się przestrzegać ochrony własności intelektualnej będącej przedmiotem wyżej wymienionych praw własności intelektualnej. Partnerowi nie wolno kopiować, zmieniać, przesyłać, ani wykorzystywać praw własności intelektualnej udzielonych w ramach niniejszej Umowy do celów handlowych lub w celu dalszej dystrybucji bądź w innym celu.

 6. Na mocy Umowy Kar-Tel udziela Partnerowi prawa na korzystanie ze znaku towarowego „Paysafecard” oraz dokumentacji przekazanej przez Kar-Tel. Żadne inne prawa nie zostają przyznane. Partner nie może dokonywać żadnych zmian, konfiguracji lub modyfikacji, ani przenosić tej licencji na rzecz jakichkolwiek osób trzecich i może korzystać z niej wyłącznie dla celów określonych w Umowie.

 7. Dla celów świadczenia Usług PSC, Partner zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel oraz zasoby finansowe wymagane dla prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej. Partner zobowiązuje się:

  1. nie angażować się w żadne nieuczciwe, zwodnicze lub nieetyczne praktyki, w tym w szczególności dyskredytację PSC lub Kar- Tel bądź inne praktyki, które mogą przynieść szkodę PSC lub Kar-Tel;

  2. nie składać żadnych obietnic lub oświadczeń, ani nie udzielać żadnych zapewnień lub gwarancji odnośnie PSC, z wyjątkiem tych, które są zgodne z obietnicami, oświadczeniami, zapewnieniami i gwarancjami towarzyszącymi PSC lub które Kar-Tel wyraźnie zatwierdzi w formie pisemnej;

  3. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji w zakresie licencji, zgód i zezwoleń wymaganych w celu prowadzenia dystrybucji PSC oraz uzyskać wszystkie te niezbędne licencje, zgody i zezwolenia, jeżeli takie będą wymagane.

 1. Dystrybucja PSC będzie się odbywać poprzez nabycie przez klienta PSC w PSD Partnera. PSC zostaną pobrane elektronicznie przez Partnera za pośrednictwem Terminala w czasie rzeczywistym przy każdym zakupie PSC przez klienta. Tak zakupione PSC są drukowane przez Partnera na Terminalu i wydawane przez niego klientowi w formie Kuponów. Ogólne Warunki Handlowe dotyczące korzystania z PSC są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://www.paysafecard.com.

 2. Kar-Tel będzie przekazywał Partnerowi PSC do wartości nominalnej nie przekraczającej limitu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy. Partner ma prawo do zamawiania PSC w kwocie wysokości aktualnego limitu. Partnerowi przysługuje prawo do wystąpienia w każdym czasie o informacje na temat wysokości aktualnego limitu. Limit może zostać jednostronnie podwyższony przez Kar-Tel (także na wniosek Partnera), co nie stanowi zmiany Umowy.

 3. Okresy rozliczeniowe z tytułu wydania PSC wynoszą 5 lub 7, lub 10 dni. W związku z tym noty księgowe z tytułu wydania PSC Partnerowi będą wystawiane na koniec każdego tygodnia, a także dodatkowo – w przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca przypada w inny dzień niż niedzielę – także w tym dniu.

 4. Partner otrzyma od Kar-Tel notę księgową za przekazane przez Kar-Tel PSC w danym okresie rozliczeniowym, opiewające na sumę wartości nominalnych PSC wydanych w tym okresie rozliczeniowym. Noty księgowe będą przesyłane do Partnera drogą elektroniczną (na adres mailowy podany w komparycji Umowy lub poprzez wydruk z Terminala) Partner wyraża zgodę na przesyłanie noty księgowej pocztą elektroniczną, w tym poprzez wydruk na Terminalu.

 5. Partner zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kar-Tel not księgowych z tytułu wydania PSC w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. Zapłata noty księgowej prowadzi do odnowienia limitu sprzedaży co do kwoty dokonanej zapłaty.

 6. Z tytułu świadczonych usług dystrybucji PSC Partner otrzyma od Kar-Tel wynagrodzenie prowizyjne w wysokości stanowiącej iloczyn sumy wartości nominalnej PSC, których dystrybucji Partner dokonał w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki określonej w Załączniku nr 1 do Umowy.

 7. Wynagrodzenie prowizyjne Partnera będzie płatne za miesięczne okresy rozliczeniowe, na podstawie faktury wystawionej przez Partnera na koniec danego miesiąca kalendarzowego, płatnej w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Kar-Tel.

 8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia przez Kar-Tel jest zapłata przez Partnera w całości, wszystkich not księgowych, o których mowa w § 3, dotyczących okresu, za który Partner wystawił fakturę. Kar-Tel ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz Partnera, do czas zrealizowania ww. obowiązku przez Partnera, a Partnerowi nie przysługuje w takim wypadku prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie lub innego odszkodowania.

 

§ 9. Usługa RZS

 1. Kar-Tel, działając w imieniu i na rzecz Dostawców Usług (w niniejszym paragrafie - Operatorów Telekomunikacyjnych) zleca Partnerowi a Partner przyjmuje zlecenie wykonywania w imieniu i na rzecz Operatorów Telekomunikacyjnych czynności faktycznych zbierania i weryfikacji danych osobowych abonentów prepaid (Rejestracja), zgodnie z art. 60b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, oraz z procedurami stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.

 2. W celu wykonywania przez Partnera Rejestracji Zleceniodawca, działając w imieniu i na rzecz Operatorów Telekomunikacyjnych, na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) powierza Partnerowi przetwarzanie danych osobowych abonentów Operatorów Telekomunikacyjnych, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

 3. Kar-Tel oświadcza, że Operatorzy Telekomunikacyjni upoważnili go do przetwarzania danych osobowych abonentów (dalej Dane) w ich imieniu oraz do dalszego powierzenia przetwarzania Danych innemu przetwarzającemu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Rejestracji przez Partnera.

 4. Na potrzeby niniejszej umowy jako Operatorów Telekomunikacyjnych rozumie się następujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych: Orange Polska S. A., P4 sp. z o. o., Polkomtel sp. z o. o., T-Mobile Polska S. A., Virgin Mobile Polska sp. z o. o., Lycamobile sp. z o. o., Premium Mobile sp. z o. o. Rejestracja będzie wykonywana w PSD.

 5. Powierzone Dane będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania Rejestracji. Zleceniodawca powierza Wykonawcy do przetwarzania następujący zakres Danych:

  1. Imię i nazwisko abonenta,

  2. Numer PESEL abonenta,

  3. Seria i numer dowodu tożsamości abonenta,

  4. Numer wywoławczy karty SIM (MSISDN) abonenta,

  5. Numer seryjny karty SIM abonenta.

 1. Partner będzie przetwarzał Dane wyłącznie poprzez ich zbieranie bezpośrednio od abonentów przez osoby do tego upoważnione i wprowadzanie do systemu teleinformatycznego stanowiącego własność Kar-Tel. Dane, o których mowa w pkt.

  5 powyżej, są objęte tajemnicą danych osobowych, tajemnicą telekomunikacyjną oraz tajemnicą handlową Operatorów Telekomunikacyjnych.

 2. Przetwarzanie Danych przez Partnera w innym celu niż w celu Rejestracji lub w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym § 9, w szczególności poprzez zbieranie Danych inaczej niż przez wprowadzenie ich w systemie teleinformatycznym Kar-Tel, wykonywanie ich kopii na jakimkolwiek nośniku, ujawnianie Danych osobom nieupoważnionym lub inne naruszenie tajemnicy Danych, wprowadzanie do systemu Danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych, zbieranie Danych w sposób inny niż bezpośrednio od abonenta lub bez dokonania weryfikacji z dowodem tożsamości abonenta, jest całkowicie zabronione.

 3. Partner zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 4. Szczegółowy sposób procesu Rejestracji dla kart SIM poszczególnych Operatorów stanowi instrukcja rejestracji – załącznik nr 1 do niniejszego OWU.

 5. Kar-Tel oraz Operatorom Telekomunikacyjnym przysługuje prawo kontrolowania sposobu prowadzenia Rejestracji oraz przetwarzania Danych przez Partnera. Partner zobowiązany jest na każde żądanie Kar-Tel lub Operatora Telekomunikacyjnego niezwłocznie udzielić wszelkich informacji o sposobie przetwarzania Danych i procesie Rejestracji, w szczególności zobowiązany jest okazać ewidencję osób, które upoważnił do przetwarzania Danych oraz pisemne upoważnienia udzielone tym osobom.

 6. Kar-Tel umożliwi Partnerowi dostęp do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem przekazanych przez Zleceniodawcę urządzeń oraz dostępu systemowego(login). Login przypisany jest imiennie i jest poufny. Loginu nie można udostępniać w żaden sposób osobom trzecim i nie mogą się nimi posługiwać inne osoby niż osoba, dla której utworzono login, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zasady nadawania loginów osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

 7. Nadawanie loginu następuje poprzez pisemne upoważnienie, zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia, przez Partnera osoby, dla której ma zostać utworzony login. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przed przystąpieniem do ich przetwarzania musi zostać przeszkolona w zakresie zasad przetwarzania danych i złożyć oświadczenie o zachowaniu tajemnicy Danych. Wzór upoważnienia oraz oświadczeń osoby upoważnionej stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Po pisemnym upoważnieniu i złożeniu oświadczeń przez osobę upoważnioną Kar-Tel na wniosek Partnera, nada login osobom upoważnionym. Partner zobowiązany jest przechowywać upoważnienia oświadczenia osób przetwarzających dane osobowe oraz przesłać ich kopie na adres Kar-Tel. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Partnera przesłać aktualny rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 8. W przypadku cofnięcia upoważnienia do przetwarzania Danych Partner zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie Kar-Tel. Kar-Tel niezwłocznie zablokuje login osoby, której cofnięto upoważnienie do przetwarzania Danych.

 9. Partner zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, a także zachowania najwyższej staranności w wykonaniu niniejszej Umowy. Zasady przetwarzania Danych stanowi załącznik nr 1 do OWU. Jeśli Partner ma inną politykę bezpieczeństwa niż podana w zał. nr 1 do OWU, musi ona spełniać co najmniej wymogi tego załącznika.

 10. Partner będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i mających dostęp do systemów informatycznych Kar-Tel, w których przetwarzane są dane osobowe. Partner zobowiązuje się odebrać od osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3

 

pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Partnera, jak i po ustaniu tego zatrudnienia.

 1. Partner przeszkoli osoby upoważnione do przetwarzania Danych z procedury Rejestracji oraz z zasadami postępowania w zakresie ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do OWU), z treścią przepisów Rozporządzenia, a także poinformuje te osoby o odpowiedzialności karnej i cywilną za ich nie przestrzeganie.

 2. Partner ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, które upoważnił do przetwarzania danych osobowych, jak za działania własne. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia danych osobowych Partner ponosi odpowiedzialność, jak administrator danych.

 3. Partner zobowiązuje się, natychmiast, nie później niż w ciągu 2 godzin w dni robocze, powiadomić Kar-Tel o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, a także o wszelkich kontaktach wykonawcy z urzędami państwowymi, policją lub prokuraturą, lub w szczególności Urzędem Ochrony Danych Osobowych, których przedmiotem byłyby kwestie związane z realizacją niniejszej umowy na numer telefonu 32 238 53 22 lub adres poczty elektronicznej rejestracja@kar-tel.pl.

 4. Partner oraz osoby, którym powierzy wykonanie umowy zobowiązani są do zachowania tajemnicy wszystkich informacji, o których powzięli wiedzę w związku z realizacją Rejestracji, w szczególności danych osobowych, zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej oraz zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Kar-Tel oraz Operatorów Telekomunikacyjnych powierzających przetwarzanie danych osobowych na mocy Umowy.

 5. Partner po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie przetwarzane dane osobowe lub zwróci Kar- Tel wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 6. W miarę możliwości, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania oraz dostępnych Partnerowi informacji Partner pomaga Kar- Tel w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 7. Partner w przypadku stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza takie naruszenie Kar- Tel.

 8. Z tytułu należytego wykonywania obowiązków określonych w Umowie, Kar-Tel zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn stawki wskazanej w załączniku nr 1 do Umowy oraz liczby prawidłowo dokonanych w punktach sprzedaży Partnera Rejestracji numerów MSISDN. Przez prawidłowo dokonaną rejestrację rozumie się rejestrację, na skutek której wykonawca otrzyma komunikat o pozytywnej rejestracji klienta.

 9. Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie raportu wykonanego w oparciu o dane systemowe Kar-Tel. Raporty będą sporządzane kwartalnie i przesyłane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego. Partner wystawi i doręczy Kar-Tel fakturę z tytułu wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu kwartalnego. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Kar-Tel, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Do kwoty wynagrodzenia należnego Partnerowi zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących przepisów, w tym według obowiązującej stawki.

 10. Partner ponosi wobec Kar-Tel odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Kar-Tel oświadcza, że na podstawie umów zawartych z Operatorami Telekomunikacyjnymi ponosi przed nimi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Rejestracji, a Partner potwierdza, że został o tym fakcie poinformowany. Na pisemne żądanie Partnera, Kar-Tel przedstawi szczegółową informację na temat wysokości kar umownych obowiązujących przy realizacji rejestracji, które to kary mogą być nakładane na Kar-Tel przez Operatorów Telekomunikacyjnych.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU

§ 9 Instalacja Sprzętu i szkolenia

 

 1. Kar-Tel dostarczy Partnerowi Terminal, a także Urządzenia, jeżeli będą niezbędne do świadczenia Usług i dokona ich instalacji w PSD wskazanym w Protokole.

 2. Partner wyraża zgodę na instalację Terminala oraz niezbędnych Urządzeń w PSD, a także zobowiązuje się zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do ich instalacji.

 3. Terminale oraz Urządzenia stanowią własność Kar-Tel i są udostępnione Partnerowi jedynie na czas trwania Umowy. Partner od momentu otrzymania Terminala lub Urządzeń ponosi za nie pełną odpowiedzialność (w tym za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież Sprzętu) i zobowiązany jest do ich zwrotu na rzecz Kar-Tel w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie przy prawidłowym użytkowaniu.

 4. Partner zobowiązuje się w szczególności:

  1. nie przekazywać Sprzętu osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym ani nie przenosić go w inne miejsce niż wskazane w Protokole,

  2. odpowiednio zabezpieczyć Sprzęt przed jego zniszczeniem lub kradzieżą;

  3. używać Sprzętu zgodnie z instrukcją przekazaną przez Kar-Tel oraz wymieniać na własny koszt części eksploatacyjne (m. in. rolki papieru termicznego);

  4. nie ingerować w żaden sposób w oprogramowanie Terminala ani nie podłączać Sprzętu do innych urządzeń, w szczególności komputerów i urządzeń umożliwiających ingerencję w oprogramowanie;

  5. nie ingerować w materię Sprzętu, w tym nie usuwać ze Sprzętu żadnych tabliczek, plomb, zabezpieczeń lub oznaczeń;

  6. nie wykorzystywać Sprzętu inaczej niż w celu wykonania Umowy;

  7. zapewnić używanie Sprzętu jedynie przez osoby upoważnione przez Partnera oraz przeszkolone.

5. Partner zapewni w PSD na własny koszt odpowiednie zasilanie elektryczne dla Sprzętu oraz zasięg GPRS. Kar-Tel nie odpowiada za niewłaściwe działanie Sprzętu w wypadku wadliwego/nieodpowiedniego zasilania lub braku zasięgu GPRS.

 

 1. Wraz z instalacją Terminala w PSD, a także w przypadku aktywacji kolejnych Usług na Terminalu Kar-Tel zobowiązuje się przekazać Partnerowi instrukcję obsługi Terminala w zakresie aktywowanych na nim Usług lub wykonać w tym zakresie odpowiednie szkolenie dla Partnera i jego personelu.

 2. W przypadku przeprowadzenia szkolenia z obsługi Terminala, Partner zapewni obecność na szkoleniu (lub przeszkoli we własnym zakresie), wystarczającą liczbę osób personelu Partnera do obsługi Terminala.

 3. Po uzgodnieniu z Partnerem, Kar-Tel może przeprowadzić dodatkowe szkolenia dla personelu Partnera, o ile takie szkolenie będzie konieczne.

 4. Sprzęt może być obsługiwany wyłącznie przez osoby, które zostały przeszkolone przez Kar-Tel lub przez Partnera zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Kar-Tel.

 

§ 10. Serwis Sprzętu

 

 1. Kar-Tel dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą sprawność Systemu. W szczególności Kar-Tel będzie dążył do usunięcia ewentualnych awarii Systemu w terminie do 48 godzin w dni robocze od powzięcia wiadomości o takiej awarii, jednak Kar-Tel nie ponosi odpowiedzialności, za szkody, poniesione przez Partnera w związku z przerwaniem świadczenia usług w wyniku awarii Systemu, chyba że szkoda powstała z winy Kar-Tel.

 2. Wszelkie naprawy lub konserwacja Sprzętu może być wykonywana wyłącznie przez Kar-Tel. W przypadku awarii Sprzętu Kar- Tel w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej, podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia awarii Sprzętu, jednak Kar-Tel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Partnera w związku z nie funkcjonowaniem bądź nieprawidłowym funkcjonowaniem Sprzętu, chyba że szkoda powstała z winy Kar-Tel.

 3. Partner zobowiązuje się zgłosić awarię Sprzętu do Kar-Tel niezwłocznie po jej zaistnieniu. Awarie Sprzętu Partner może zgłaszać do Kar-Tel telefonicznie pod nr telefonu 32 238 53 00 lub drogą elektroniczną na adres terminale@kar-tel.pl

 4. W przypadku uszkodzenia Sprzętu, Kar-Tel może obciążyć Partnera kosztami naprawy Sprzętu.

 

§ 11. Zwrot Sprzętu

 

 1. W terminie nie później niż 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w całości lub w części (niezależnie od przyczyny jej rozwiązania lub wygaśnięcia), Partner zobowiązany jest bez odrębnego wezwania ze strony Kar-Tel do zwrotu całego przekazanego Partnerowi Sprzętu do siedziby Kar-Tel, pocztą, kurierem lub osobiście. Za wyraźną zgodą Kar-Tel zwrot Sprzętu może nastąpić w inny sposób, w szczególności poprzez odebranie go przez przedstawicieli Kar-Tel.

 2. W przypadku, gdy strony ustalą, że Sprzęt zostanie odebrany od Partnera przez Kar-Tel, Kar-Tel może obciążyć Partnera opłatą dodatkową za odbiór Sprzętu w wysokości 900,00 zł netto za każdy odebrany przez Kar-Tel Terminal. Opłata ta jest należna także wówczas, gdy Terminale nie zostaną wydane przez Partnera Kar-Tel, mimo stawienia się przedstawiciela Kar-Tel po odbiór Sprzętu.

 3. W przypadku niezwrócenia przez Partnera Sprzętu w terminie określonym w ust. 1, niezwrócony Sprzęt będzie traktowany jako utracony przez Partnera, a Kar-Tel będzie uprawniony do żądania od Partnera kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 5 lub 6 OWU.

 4. Postanowienia ust. 1 – 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku rezygnacji z Terminala, czyli częściowego rozwiązania Umowy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I ZABEZPIECZENIA

§ 12. Odpowiedzialność Stron

 

 1. Strony z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy lub OWU odpowiadają za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie na zasadach ogólnych z ograniczeniem do rzeczywiście poniesionej szkody i z wyłączeniem utraconych korzyści.

 2. Reklamacje klientów Partnera dotyczące świadczonych Usług podlegają rozpatrzeniu przez Dostawców Usług zgodnie dostarczonymi przez nich lub przez Kar-Tel instrukcjami i procedurami. Kar-Tel nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i efekt rozpatrzenia reklamacji przez Dostawców Usług.

 3. Partner ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

 

§ 13. Zabezpieczenia

 

 1. Kar-Tel może zażądać od Partnera udzielenia zabezpieczeń takich jak weksel własny in blanco, poręczenie osób trzecich, kaucja, gwarancja bankowa lub inne, w szczególności w sytuacji, w której ocena zdolności kredytowej lub płatniczej Partnera będzie negatywna, lub będzie to wynikać z udostępnienia dalszych Terminali.

 2. W zależności od zakresu świadczonych Usług i oceny zdolności kredytowej/płatniczej Partnera, Kar-Tel może ustanowić limity w świadczeniu Usług na wszystkich lub na poszczególnych Terminalach oraz dokonać jednostronnie zmiany wysokości tych limitów.

 3. Kar-Tel jest uprawniony do blokady świadczenia Usług na wszystkich lub poszczególnych Terminalach w sytuacji opóźnienia przez Partnera z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z Umowy, a także innych należności nie objętych Umową w przypadku dostawy przez Kar-Tel na rzecz Partnera innych towarów lub usług poza tymi umowami. Kar-Tel odblokuje Usługi na Terminalu po uregulowaniu przez Partnera zaległych należności i jest uprawniony do obciążenia Partnera dodatkową opłatą manipulacyjną za odblokowanie Terminala w kwocie 29,00 zł netto za każdy odblokowany Terminal.

 

§ 14. Kary Umowne

 

 1. W przypadku rozwiązania przez Partnera Umowy, odstąpienia przez Partnera od Umowy, a także rozwiązania Umowy przez Kar-Tel z winy Partnera, przed upływem terminu na jaki Umowa została zawarta, Partner zapłaci na rzecz Kar-Tel karę umowną w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 2. W przypadku rezygnacji przez Partnera z Terminala (częściowego rozwiązania Umowy), lub częściowego rozwiązania Umowy przez Kar-Tel z winy Partnera, przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Partner zapłaci na rzecz Kar-Tel karę umowną w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy terminal.

 3. W przypadku utraty lub całkowitego uszkodzenia Terminala uniemożliwiającego jego naprawę Partner zapłaci na rzecz Kar-Tel karę umowną w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy Terminal.

 4. W przypadku utraty lub całkowitego uszkodzenia Urządzenia uniemożliwiającego jego naprawę Partner zapłaci na rzecz Kar- Tel karę umowną w kwocie 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde Urządzenie.

 5. W przypadku opóźnienia przez Partnera w zwrocie Terminala lub Urządzenia Partner zapłaci Kar-Tel karę umowną w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia odrębnie za każdy Terminal lub Urządzenie, nie więcej jednak niż wynosi kwota kary umownej za utratę Terminala lub Urządzenia.

 6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy lub zapewnienia ich ochrony na zasadach określonych w OWU Partner będzie zobowiązany do zaniechania naruszeń i pokrycia wszelkich szkód jakie z tego tytułu poniesie Kar-Tel, a ponadto do zapłaty kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rzecz Kar-Tel.

 7. Niezależnie od naliczenia kar umownych Kar-Tel jest uprawniony do dochodzenia od Partnera odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę przekraczającą wartość naliczonych kar umownych.

 8. Kary umowne z różnych tytułów podlegają łączeniu i kumulacji.

 

ROZLICZENIA

§ 15. Opłaty

 

 1. Z tytułu udostępnienia Terminali i świadczenia Usług, Kar-Tel obciąży Partnera opłatami zgodnie z postanowieniami Umowy oraz OWU, a Partner zobowiązuje się opłaty te ponosić.

 2. Kar-Tel jest uprawniony do obciążenia Partnera opłatą za udostępnienie Terminala i gotowość do świadczenia Usług w następujących przypadkach:

  1. gdy Partner przyjął do korzystania dany Terminal, lecz nie korzysta z żadnych Usług wskazanych w Protokole dotyczącym tego Terminala – opłata w takim wypadku wynosi 100,00 zł netto miesięcznie za każdy taki Terminal;

  2. gdy Partner przyjął Terminal do korzystania i zadeklarował w Protokole korzystanie z Usług na Terminalu, lecz z Usług tych nie korzysta (tj. nie zostały spełnione warunki minimalnego obrotu dla danej Usługi) – opłata w takim wypadku wynosi 30,00 zł netto miesięcznie za każdą Usługę, jaka miała być świadczona na danym Terminalu.

    

   § 16. Okres rozliczeniowy i dokumentacja

    

   1. O ile okres rozliczeniowy dla danej Usługi nie został określony odrębnie w OWU lub Umowie szczegółowej, przyjmuje się, że okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Dotyczy to także innych opłat nie będących wynagrodzeniem za Usługi.

   2. Partner zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kar-Tel opłat z tytułu Umowy lub OWU na podstawie wystawionej przez Kar-Tel dokumentu księgowego (faktura, nota itp.).

   3. Kar-Tel po upływie danego okresu rozliczeniowego wystawi i dostarczy Partnerowi dokument księgowy pocztą, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Partnera, za pośrednictwem Terminala (wydruk) lub w inny wybrany przez Kar-Tel i dozwolony prawem sposób. O ile strony w trybie roboczym nie uzgodnią inaczej przyjmuje się, że dokumenty księgowe będą wystawiane i drukowane na Terminalach. Jeżeli Partner zażąda doręczenia dokumentów księgowych w formie papierowej wyłącznie za pośrednictwem poczty, Kar-Tel może obciążyć Partnera opłatą dodatkową w kwocie 6,00 zł netto za każdy przesłany dokument.

   4. Kar-Tel zastrzega sobie prawo wystawienia dokumentu księgowego za okres krótszy lub dłuższy niż okres rozliczeniowy, również na wniosek Partnera.

   5. W każdym przypadku wykonywania Usługi lub innych usług, o których mowa w Umowie, za datę wykonania usługi uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, którego usługa dotyczy.

   6. Do wszystkich płatności będzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   7. Partner wyraża zgodę na wystawianie przez Kar-Tel dokumentów księgowych z tytułu Umowy, bez podpisu odbiorcy oraz na przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres mailowy podany w komparycji Umowy lub za pośrednictwem Terminala (wydruk). Oświadczenie Partnera o cofnięciu zgody udzielonej Kar-Tel na wystawianie i przesyłanie faktur i dokumentów księgowych w formie elektronicznej, winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem terminu nie krótszego niż dwa okresy rozliczeniowe przed datą, kiedy nastąpi cofnięcie zgody.

   8. Partner zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem na konto wskazane na dokumencie księgowym w terminie wskazanym w tym dokumencie, a gdy dokument nie zawiera wskazania terminu – zgodnie z terminem określonym w Umowie lub OWU, przy czym Partner zobowiązany jest podać numer dokumentu księgowego, za który dokonuje zapłaty.

   9. Termin płatności należności z Umowy lub OWU, jeżeli nie został wyraźnie wskazany w sposób odmienny, wynosi 7 dni od daty wystawienia dokumentu księgowego. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Kar-Tel.

   10. Partner zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie dokonywał potrącenia należności, lecz będzie dokonywać wpłat na rzecz Kar-Tel bez żadnych potrąceń (za wyjątkiem potrąceń lub korekt uzgodnionych indywidualnie z Kar-Tel).

   11. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Kar-Tel uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku niedokonania zapłaty lub niedokonania zapłaty w terminie, Partner niezależnie od

 

obowiązku zapłaty należności głównej i odsetek, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za windykację należności w kwocie 10,00 zł za każde wezwanie do zapłaty skierowane do Partnera. Opłata ta jest należna także, za kierowane do Partnera wezwania do zwrotu Sprzętu, jeśli Partner opóźnia się z jego zwrotem.

12. W przypadku zakwestionowania przez Partnera kwoty do zapłaty wskazanej przez Kar-Tel, Partner powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kar-Tel drogą telefoniczną lub mailową. Zgłoszenie zastrzeżenia określone w zdaniu poprzednim nie zwalnia Partnera z zapłaty należności w terminie zgodnie z fakturą/dokumentem księgowym. Po rozpatrzeniu przez Kar-Tel zastrzeżeń co do płatności, ewentualne korekty zostaną dokonane przez Kar-Tel w kolejnym okresie rozliczeniowym.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 17. Kontrole

 

 1. Kar-Tel w każdym czasie jest uprawniony do kontroli sposobu wykonania Umowy przez Partnera, na co Partner wyraża zgodę. Uprawnienia kontrolne obejmuje wstęp do PSD oraz dostęp do wszystkich dokumentów związanych z realizacją Umowy.

 2. Odmowa przez Partnera poddania się kontroli na zasadach określonych w ust. 1 stanowi rażące naruszenie Umowy.

 

§ 18. Poufność

 

 1. Na potrzeby niniejszego OWU pod pojęciem „Informacje Poufne” rozumie się wszelkie informacje dotyczące postanowień zawartej między stronami Umowy oraz związane z ich zawarciem lub wykonaniem, a także informacje dotyczące Kar-Tel, a w szczególności:

  1. strategie biznesowe, marketingowe i korporacyjne, plany rozwoju działalności;

  2. stosowane metody i procedury, informacje techniczne oraz know-how, tajemnice handlowe;

  3. kontakty handlowe, bazy danych klientów i kontrahentów, spisy klientów i kontrahentów oraz szczegóły umów z nimi zawartych, a także informacje na temat pracowników oraz współpracowników;

  4. budżet, rachunkowość, sprawozdania handlowe, raporty wymagane przepisami prawa i inne raporty finansowe, a także pozostałe sprawy finansowe;

  5. inne informacje i dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one powierzone.

 1. W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Partner zobowiązany jest przez czas nieoznaczony, nie krócej jednak niż czas trwania Umowy oraz okres 2 lat od daty jej wygaśnięcia, do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach.

 2. Partner w szczególności:

  1. nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza swoimi pracownikami i członkami organów – po zobowiązaniu tych osób do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy na zasadach określonych w OWU. Partner pozostaje jednak odpowiedzialny za wszelkie naruszenia dokonane przez osoby, którym przekazał Informacje Poufne;

  2. nie będzie robił żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Kar-Tel, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla podmiotów wskazanych w lit. a. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Kar-Tel i oznaczone napisem: „poufne”,

   „zastrzeżone” lub podobnej treści;

  3. nie będzie wykorzystywał ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służących realizacji postanowień Umowy;

4. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, Partner zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. Zakończenie współpracy nie zwalnia Strony otrzymującej Informacje Poufne z obowiązku zachowania w poufności powierzonych jej Informacji Poufnych na zasadach określonych w OWU.

 

§ 19. Marketing

 

 1. Partner zobowiązuje się nieodpłatnie do udostępnienia i/lub umieszczenia w sposób i w miejscu uzgodnionym z Kar-Tel w PSD materiałów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez Kar-Tel (w szczególności ulotki, plakaty lub naklejki), które mogą obejmować materiały o usługach oferowanych przez Kar-Tel i/lub Dostawców Usług.

 2. Kar-Tel będzie mieć prawo do nieodpłatnego zamieszczania w materiałach marketingowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z usługami oferowanymi przez Kar-Tel wzmianki o tym, że Partner oferuje dane Usługi, a także do wykorzystania nazwy, firmy, znaków towarowych i handlowych Partnera oraz szczegółów na temat PSD.

 3. Składając podpis pod Umową Partner wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną w tym poprzez e-mail, sms podane w umowie, a także jako wydruk z Terminala materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących różnych towarów i usług oferowanych przez Kar-Tel i inne podmioty, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.120.), także po rozwiązaniu Umowy.

 4. Oświadczenie Partnera o ewentualnym cofnięciu zgody udzielonej Kar-Tel na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, winno być dokonane w formie pisemnej z zachowaniem terminu nie krótszego niż dwa okresy rozliczeniowe przed datą, kiedy nastąpi cofnięcie zgody.

 5. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kar-Tel danych osobowych Partnera w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, telefon, adres prowadzenia działalności gospodarczej w celach realizacji Umowy, dla celów marketingowych Kar-Tel oraz w celach marketingu produktów i usług świadczonych przez